Cookies

Společnost:
Obchodní jméno: Konopná Farma Trade s.r.o.
Adresa: Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika,
IČ: 54 104 785.
Registrace: v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl s.r.o., vložka č. 155666/B.
Kontaktní údaje: konopnafarmaliptov@gmail.com
(dále jen „Společnost“ nebo „Provozovatel“).
Aby služby Provozovatele na webové stránce www.konopnafarmaliptov.sk (dále jen „Webová stránka“) fungovaly správně,
ukládají se do vašeho zařízení malé datové soubory s názvem cookies.

 1. Co jsou cookies?
  Soubor cookies je malý textový soubor, který Webová stránka při její návštěvě uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Umožňuje Webové stránce zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další preference zobrazení) v průběhu času, takže je nemusíte opakovaně zadávat vždy, když se na ni vrátíte nebo přecházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookies jsou zaznamenávány a uchovávány na základě vašeho souhlasu v souladu s § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Ukládání těchto souborů do vašeho zařízení můžete kdykoli zabránit nastavením vašeho webového prohlížeče (www.allaboutcookies.org).
 2. Účel zpracování OÚ, k němuž jsou OÚ určeny, právní základ zpracování OÚ a identifikace příjemce (čl. 13 odst. 1 písm. c) a písm. e) Nařízení GDPR a § 19 odst. 1 písm. c) a písm. e) Zákona):

Na stránce Provozovatele jsou používány následující cookies:

  1. Technické (nevyhnutelně potřebné) cookies, které umožňují základní funkce fungování Webové stránky. Nezbytné cookies umožňují zaznamenávat základní funkce, jako jsou nastavení bezpečnosti, správa sítě a přístupnost. Můžete je zakázat změnou nastavení prohlížeče, což následně může ovlivnit fungování naší Webové stránky.
  1. Funkční cookies pomáhají Provozovateli nastavit pro vás stejný způsob fungování Webové stránky po celou dobu, co je prohlížíte, volbu jazyka, velikost písma a další preference zobrazení. V rámci funkčních cookies Provozovatel zaznamenává údaje, které umožňují Provozovateli sledovat návštěvnost Webové stránky. Jedná se pouze o statistiky a údaje jsou anonymizovány, takže Provozovatel není schopen na základě těchto údajů identifikovat vaši osobu. Provozovatel používá Google Analytics – analytický nástroj společnosti Google Inc., který zaznamenává přístupy na Webové stránce Provozovatele a jejích součástí. Analýzou návštěvnosti a chování návštěvníků se následně Provozovatel snaží přizpůsobovat obsah Webové stránky. Způsob a rozsah využití údajů společností Google naleznete v tomto odkazu.,
  1. Marketingové (reklamní) cookies, která např. umožňují zobrazit vám reklamu, která vás zajímá, měřit její účinnost reklam apod.

Ke sbírání marketingových cookies souborů Provozovatel využívá cookies společnosti Facebook Ireland Ltd., které zobrazují reklamu Provozovatele na sociální síti Facebook nebo na jiné digitální platformě patřící uvedené společnosti. Kromě toho cookies této společnosti zaznamenávají zobrazené reklamy za účelem jejich vylepšení. Tyto soubory cookies také sledují chování uživatele na webových stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální doplněk Facebook Cookies. V případě těchto souborů jsou sbírány osobní údaje o návštěvníkovi Webové stránky v rozsahu kontaktních údajů (zejména jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo) za účelem spárování s uživatelským účtem na sociální síti Facebook a údaje o událostech zahrnující ostatní informace o návštěvnících Webové stránky a akcích, které dělají na Webové stránce, jako jsou například návštěvy Webové stránky, instalace aplikací a nákupy produktů na Webové stránce za účelem analytiky a měření. Způsob a rozsah využití údajů společností Google naleznete v tomto odkazu.

V rámci marketingových cookies jsou zaznamenávány také cookies od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Jsou to cookies soubory řešící jazykové preference návštěvníka stránky, sloužící ke směrování návštěvníka z jiných webových stránek, sledování návštěvníka s cílem představit mu relevantní reklamu a měření úspěšnosti reklam, přizpůsobení obsahu. V těchto případech jsou zaznamenávány zejména tyto údaje soubory cookies v prohlížeči na mobilu nebo na počítači, reklamní ID Google na zařízení Android nebo IDFA na zařízení iOS, operační systém, značka a model zařízení (uživatelský agent), IP adresa, čas přístupu (časové razítko), adresa URL stránky nebo název aplikace, které se spojují s dalšími údaji registrovaného uživatele sociální sítě LinkedIn. Způsob a rozsah využití údajů společností LinkedIn naleznete v tomto odkazu.

Soubory cookies Provozovatel získává na základě vašeho souhlasu, a to v případě nezbytných souborů dalším používáním Webové stránky nebo přímým vyjádřením souhlasu se zaznamenáváním ostatních souborů cookies. Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu ručně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Úprava nastavení souborů cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:

Firefox Google Chrome Internet Explorer Safari

Pro nastavení souborů cookies v jiných prohlížečích prosím použijte dokumentaci daného prohlížeče.

 1. Oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetí strany, pokud se OÚ zpracovávají podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona (čl. 13 odst. 1 písm. d) Nařízení GDPR a § 19 odst. 1 písm. d) Zákona):
  OÚ nejsou zpracovávány na základě takového právního základu.
 2. Informace o tom, zda Provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, identifikaci třetí země nebo mezinárodní organizace (čl. 13 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 odst. 1 písm. f) Zákona):
  Provozovatel nezamýšlí takový přenos.
 3. Doba uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích jejího určení (čl. 13 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR a § 19 odst. 2 písm. a) Zákona):

Základní, tzv. nezbytné, cookies jsou uchovávány po dobu návštěvy webu.
Funkční cookies po dobu 13 měsíců a stejně tak i marketingové (reklamní) cookies.

 1. Právo Dotčené osoby požadovat od Provozovatele přístup k OÚ týkajících se Dotčené osoby, o právu na opravu OÚ, o právu na vymazání OÚ nebo o právu na omezení zpracování OÚ, o právu namítat zpracování OÚ, jakož i o právu na přenosnost OÚ (čl. 13 odst. 2 písm. b) Nařízení GDPR a § 19 odst. 2 písm. b) Zákona):

Dotčená osoba má vůči Provozovateli následující práva ve vztahu k OÚ:

  1. Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Dotčené osoby: Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje Dotčené osoby a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o
   • účelu zpracování osobních údajů,
   • kategorii zpracovávaných osobních údajů,
   • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, jemuž byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
   • době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
   • právu požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
   • právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100,
   • zdroji osobních údajů, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby,
   • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování dle ustanovení čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR a ustanovení § 28 odst. 1 a 4 Zákona (v těchto případech poskytne provozovatel dotyčné osobě informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotyčnou osobu).

Provozovatel poskytne kopii OÚ, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které Dotčená osoba požádá, může Provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud Dotčená osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud Dotčená osoba nepožádala o jiný způsob.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 měsíce oznámit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvětlit důvod odmítnutí a právo Dotčené osoby obrátit se se stížností na dozorový orgán.

  1. Právo na opravu osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Provozovatel má právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce, pokud je požadavek složitý nebo častý. Musí však Dotčené osobě do 1 měsíce oznámit důvod prodloužení doby zpracování.

V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté má Provozovatel právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musí vysvětlit důvod odmítnutí a právo Dotčené osoby obrátit se se stížností na dozorový orgán.

  1. Právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení zpracování osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud Dotčená osoba uplatnila právo na výmaz podle předchozí věty, pokud
   • OÚ již nejsou zapotřebí k účelu, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
   • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním OÚ a neexistuje jiný právní základ pro zpracování OÚ,
   • Dotčená osoba namítá zpracování OÚ a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování OÚ,
   • OÚ se zpracovávají nezákonně,
   • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti dle Nařízení GDPR, Zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
   • se OÚ získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Předchozí dvě věty se neuplatňují, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné

 • na uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 • ke splnění povinnosti dle Nařízení GDPR, Zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace, pro vědecký účel, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely, je-li pravděpodobné, že právo znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 • na uplatnění právního nároku.

Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování OÚ, pokud

 • Dotčená osoba namítá správnost OÚ, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování OÚ je nezákonné a Dotčená osoba namítá vymazání OÚ a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • Provozovatel již nepotřebuje OÚ pro účely zpracování OÚ, ale potřebuje je Dotčená osoba k uplatnění právního nároku, nebo
 • Dotčená osoba namítá zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby.

Bylo-li zpracování osobních údajů omezeno, kromě uchovávání může OÚ Provozovatel zpracovávat jen se souhlasem Dotčené osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.

  1. Právo namítat zpracování osobních údajů: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotyčná osoba právo kdykoli namítat proti zpracování svých osobních údajů včetně profilování. Pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracování pro účely přímého marketingu, Provozovatel již její osobní údaje pro tyto účely nesmí zpracovávat.
  1. Právo na přenosnost osobních údajů: Dotčená osoba má právo získat OÚ, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli. Právo na přenosnost nesmí mít nepříznivé důsledky pro práva a svobody jiných. Toto právo platí, pokud:
   • se zpracování zakládá na souhlasu nebo smlouvě,
   • se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Provozovatel má lhůtu pro přenos údajů 1 měsíc, lze ji prodloužit o 2 měsíce v případě, že je přenos složitý. Musí o tom informovat Dotčenou osobu a odůvodnit, proč nastalo prodloužení lhůty. V případě, že kroky k přenosu Provozovatel neudělal, musí informovat Dotčenou osobu, proč tak neučinil a o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorovému orgánu.

 1. Právo Dotčené osoby kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR a § 19 odst. 2 písm. c) Zákona):
  Dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování OÚ založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila.
 2. Právo Dotčené osoby podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona nebo stížnost dozorovému orgánu podle čl. 77 Nařízení GDPR (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení GDPR a § 19 odst. 2 písm. d) Zákona):
  Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, má Dotčená osoba právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu Nařízením GDPR.

Dotčená osoba má právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem řízení je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů nebo došlo k porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany osobních údajů, a v případě zjištění nedostatků, je-li to důvodné a účelné, uložit opatření k nápravě, případně pokutu za porušení Nařízení GDPR, Zákona nebo zvláštního předpisu pro oblast ochrany OÚ.

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, korespondenční adresu a podpis navrhovatele,
 • označení toho, proti komu návrh směřuje s uvedením jména, příjmení, trvalého pobytu nebo názvu, sídla a identifikačního čísla, bylo-li přiděleno,
 • předmět návrhu s označením práv, která měla být při zpracování osobních údajů porušena,
 • důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu,
 • kopii listiny nebo jiný důkaz prokazující uplatnění práva podle Zákona nebo zvláštního předpisu, pokud si takové právo Dotčená osoba uplatnila, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele o neuplatnění předmětného práva, jestliže návrh podala Dotčená osoba.

Vzor návrhu na zahájení řízení bude zveřejněn na webovém sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Existence automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 13 odst. 2 písm. f) Nařízení GDPR a § 19 odst. 2 písm. f) Zákona):

Provozovatel nevyužívá automatizované individuální rozhodování ani profilování.

V Bratislavě, dne 3. 11. 2021
Konopná Farma Trade s. r. o.