Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Konopná Farma Trade s.r.o., se sídlem Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 54 104 785, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl s.r.o., vložka č.1 155666/B, telefonní číslo: +421 911 509 677, e-mail: info@konopnafarmaliptov.sk, vydává následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

Článek I
Základní pojmy

Kromě výrazů použitých v úvodu těchto VOP a v dalších ustanoveních těchto VOP, následující výrazy (tzv. legislativní zkratky) budou mít níže uvedené významy:

 1. Kupní cena“ je cena, která je zveřejněna na Webstránce u Zboží, v době odeslání Objednávky a uvedena v samotné Objednávce, za kterou Kupující Zboží kupuje.
 2. Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webstránky, na jejímž základě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
 3. Kupující“ je osoba, která kupuje Zboží prostřednictvím Webstránky a uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 4. Občanský zákoník“ je zákon č. 40/1991 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 5. Obchodní zákoník“ je zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 6. Objednávka“ je formulář dostupný na Webstránce, přes který Kupující objednává (kupuje) vybrané Zboží.
 7. Prodávající“ je společnost Konopná Farma Trade s.r.o., se sídlem Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 54 104 785, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl s.r.o., vložka č. 2009 155666/B.
 8. Spotřebitel“ je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 9. Zboží“ je předmět koupě specifikovaný v Objednávce, který Kupující kupuje prostřednictvím Webstránky a na základě Kupní smlouvy.
 10. VOP“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 11. Webstránka“ je www.konopnafarmaliptov.sk.
 12. Zákon“ je zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zákon o alternativním řešení sporů“ je zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II
Úvodní ustanovení

 1. Těmito VOP se řídí veškeré závazkové vztahy a všechna práva a povinnosti, které vznikly nebo souvisí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jednotlivě i „Smluvní strana“ a společně i „Smluvní strany“).
 2. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Kupní cenu.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Nedílnou součástí VOP je Formulář na odstoupení od smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP (dále jen „Formulář pro odstoupení“).

Článek III
Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Kupující si Zboží objednává prostřednictvím Objednávky jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel (dále jen „Registrovaný Kupující“) prostřednictvím svého uživatelského konta (dále jen „Konto“), Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy a působí od momentu jejího doručení Prodávajícímu.
 2. Kupující je povinen v Objednávce řádně vyplnit všechny údaje označené jako povinné. V případě, že Objednávka nebude vyplněna řádně, Prodávající je oprávněn tuto Objednávku odmítnout.
 3. O přijetí Objednávky informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného Kupujícímu na e-mail uvedený v Objednávce (dále jen „E-mail Kupujícího“).
 4. Prodávající vyřídí Objednávku do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího obdržení, přičemž o vyřízení Objednávky bude Kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. Prodávající vyřídí Objednávku buď výzvou k jejímu doplnění, odmítnutím nebo jejím přijetím.
 5. Momentem přijetí Objednávky dle bodu 4 tohoto článku VOP Prodávajícím dochází k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Článek IV
Platební podmínky

 1. Kupující je povinen Prodávajícímu za Zboží zaplatit Kupní cenu. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je uvedena včetně sazby DPH podle platných právních předpisů v době dodání zdanitelného plnění.
 2. Kupující může úhradu Kupní ceny provést jedním z následujících způsobů:
  1. dobírkou při převzetí Zboží,
  2. bezhotovostním platebním stykem
   1. Apple Pay,
   2. Google Pay,
   3. PayPal,
   4. Převodem na účet,
   5. Platba kartou přes platební bránu
 3. Kupující si způsob platby Kupní ceny dle předchozího bodu zvolí v Objednávce.
 4. Při bezhotovostním platebním styku se Kupní cena považuje za uhrazenou až momentem jejího připsání na účet Prodávajícího.
 5. Prodávající zasílá Kupujícímu fakturu jako daňový doklad a dodací list elektronicky spolu s potvrzením objednávky dle článku III bodu 4 těchto VOP, s čímž Kupující výslovně souhlasí nebo v papírové podobě spolu se Zbožím.
 6. V případě, že Prodávající zjistí, že Kupní cena Zboží nebyla uvedena na Webstránce správně, je Prodávající povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího a zároveň je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž odstoupení je účinné ode dne jeho doručení Kupujícímu.
 7. Prodávající je oprávněn Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny, na jejíž poskytnutí nemá Kupující právní nárok.

Článek V
Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje Zboží Kupujícímu dodat do 5 (pěti) pracovních dnů, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne vyřízení Objednávky.
 2. Dodání Zboží Kupujícímu se uskutečňuje prostřednictvím
  1. kurýrní společnosti (dále jen „Kurýr“ nebo „Kurýrní společnost“) na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce;
  2. osobního odběru Zboží Kupujícím; místo a čas osobního odběru je uvedeno při výběru tohoto způsobu dodání Zboží v Objednávce;
  3. převzetí Zboží Kupujícím na odběrném místě zvoleném v Objednávce.
 3. Způsob dodání Zboží a cenu za dodání (dále jen „Poštovné“) zvolí a potvrdí Kupující v Objednávce.
 4. Podmínky dodání podle bodu 2 písm. a. tohoto článku VOP se řídí aktuálními dodacími podmínkami příslušné Kurýrní společnosti. Ty jsou zveřejněny na konopnafarmaliptov.cz/doprava-a-platba/ a dále na příslušných podstránkách jednotlivých kurýrů. Poštovné je uvedeno v Objednávce. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit Poštovné spolu s Kupní cenou.
 5. V případě, že Zboží není Kupujícímu možné dodat z důvodu jeho nedostupnosti nebo z jiných závažných důvodů, je Prodávající povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího, a zároveň je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž odstoupení je účinné ode dne jeho doručení Kupujícímu.
 6. Kupující je povinen Zboží převzít, a to v dohodnutém místě a čase. Pokud si Kupující doručované Zboží nepřevezme podle předchozí věty, Prodávající mu e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího oznámí, kde si může Zboží převzít, včetně lhůty pro jeho převzetí nebo ho na základě jeho písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doby, kdy si měl Zboží Kupující převzít, opětovně doručí Kurýrem, přičemž Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží, zejména Poštovné.
 7. Zboží se považuje za převzaté momentem jeho předání Kupujícímu.
 8. Nebezpečí vzniku škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.
 9. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží a úplným zaplacením Kupní ceny a Poštovného.
 10. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání Zboží zaviněné Kurýrní společností.

Článek VI
Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Zboží a plateb

 1. V souladu s § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu, do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy uvedené v první větě tohoto bodu tohoto článku.
 2. Kupující může své právo na odstoupení podle bodu 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím
  1. formuláře na odstoupení, který byl zaslán Kupujícímu spolu se Zbožím a tvoří přílohu č. 2 těchto VOP,
  2. jiným písemným oznámením o odstoupení,
  3. případně v podobě jiného zápisu na jiném trvanlivém nosiči,

  které zašle Kupující na e-mailovou adresu: info@konopnafarmaliptov.sk.

 3. Lhůta k odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto článku je zachována, pokud oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty specifikované v bodě 1 tohoto článku VOP.
 4. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Zboží spolu s kopií faktury a dokladem o zaplacení zpět na adresu Prodávajícího: Konopná Farma Trade s.r.o., se sídlem Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 54 104 785, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl s.r.o. 155666/B.
 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel v souvislosti s Kupní smlouvou, zejména Kupní cenu a Poštovné, přičemž uvedené se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nebo způsob, který nabízí Prodávající v bodě 4 tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že platby dle předchozí věty Prodávající vrátí Kupujícímu v penězích bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího.
 6. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby dle bodu 5 tohoto článku před tím, než mu je Zboží vráceno.
 7. Náklady na vrácení objednaného Zboží nese Kupující.
 8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.
 9. Spotřebitel není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele, zejména pokud se jedná o
  1. prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, Zboží vyrobeného na míru nebo Zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího nebo
  2. prodej Zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  3. prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  4. prodej Zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.
 10. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje i na Kupujícího, který není Spotřebitelem.

Článek VII
Reklamace Zboží

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat v požadované kvalitě, množství a bez vad.
  2. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při převzetí Kupujícím. Při použitém Zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
  3. Všeobecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí Zboží Kupujícím.
  4. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.
  5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je Kupující neuplatní v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, které se rychle kazí, se musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.
 2. Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
  1. Kupující je povinen Zboží při jeho převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) je Kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u Prodávajícího způsobem dle bodu 3.1. níže. K pozdější uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, nebude přihlíženo.
  2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady), je Kupující povinen uplatnit způsobem dle bodu 3.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co vadu na Zboží zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
  3. Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením za předpokladu, že Kupující si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nelze uplatnit zejména na vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.
  4. Kupující není oprávněn uplatnit si záruku na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, resp. byl na ni upozorněn nebo mu z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Kupní ceny Zboží.
  5. Prodávající neodpovídá za škodu na zásilce (Zboží) způsobenou třetí osobou (zejména Kurýrem).
 3. Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu (reklamace)
  1. Kupující může reklamaci uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na: info@konopnafarmaliptov.sk s předmětem e-mailu Reklamace.
  2. V podání, kterým si Kupující uplatňuje reklamaci, uvede popis vady Zboží a adresu, včetně e-mailu, na kterou jej Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace, a také uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodě 4.4. až 4.8., si uplatňuje.
  3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace Zboží předložit Zboží a doklad o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Prodávajícího, jinak nebude reklamace uznána.
  4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (podle bodu 3.3.) Prodávajícímu.
  5. V případě, že je podání, kterým si Kupující uplatňuje reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované dokumenty apod.), Prodávající jej e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího vyzve k doplnění reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení doplněného podání ze strany Kupujícího.
  6. Pokud Kupující nedoplní podanou reklamaci ve smyslu bodu 3.5. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy podle bodu 3.5. tohoto článku, bude považována za neopodstatněnou.
  7. O přijetí reklamace Prodávající neprodleně vyrozumí Kupujícího, a to zasláním Potvrzení o přijetí reklamace e-mailem na E-mail Kupujícího, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 4. Vyřízení reklamace
  1. Prodávající je na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 Občanského zákoníku (specifikovaných v bodech 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  2. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové zboží, je-li to možné.
  3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat Kupujícímu písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o jejím vyřízení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. V případě, že bude reklamace uznána, Kupujícímu bude zasláno opravené Zboží nebo bude Zboží vyměněno za nové zboží nebo mu bude vrácena zaplacená Kupní cena bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  5. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.
  6. Prodávající může vždy namísto odstranění vady Zboží vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
  7. Jde-li o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li o odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.
  8. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.
  9. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit odevzdáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Kupní ceny Zboží Kupujícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím.
 5. Společná ustanovení pro článek VII VOP
  1. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje i na Kupujícího, který není Spotřebitelem.

Článek VIII
Podávání stížností a podnětů

 1. Kupující je oprávněn podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na: info@konopnafarmaliptov.sk.
 2. Prodávající Kupujícího informuje o posouzení podnětu nebo stížnosti e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího.
 3. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, se sídlem: Bajkalská 21/A, PO BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

Článek IX
Alternativní řešení sporů

 1. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: ekonom@konopnafarmaliptov.sk, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „Subjekt“) podle Zákona o alternativním řešení sporů.
 2. Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na stránce Ministerstva hospodářství SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 3. Návrh může Kupující podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů.
 4. Kupující může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CZ.
 5. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím jako Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy nebo souvisejícího s Kupní smlouvou.

Článek X
Závěrečná ustanovení

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2022 a jsou nepřetržitě zveřejněny na Webstránce.
 2. Prodávající a Kupující se mohou dohodnout na vyloučení použití některých ustanovení VOP, případně na vyloučení VOP jako celku.
 3. Právní vztahy neupravené těmito VOP, které vznikly uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, se řídí zejména Občanským zákoníkem a ostatními souvisejícími právními předpisy.
 4. Právní vztahy neupravené těmito VOP, které vznikly uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není Spotřebitelem, se řídí zejména Obchodním zákoníkem a ostatními souvisejícími právními předpisy.
 5. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně jejich příloh, předem řádně seznámil, jejich obsahu porozuměl, že s nimi bezvýhradně souhlasí a akceptuje je.

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy