Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení
  1. Prodávající se zavazuje Zboží dodat v požadované kvalitě, množství a bez vad.
  2. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při převzetí Kupujícím. Při použitém Zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
  3. Všeobecná záruční doba je 12 měsíců, pokud není uvedeno na obalu jinak. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí Zboží Kupujícím.
  4. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.
  5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je Kupující neuplatní v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, které se rychle kazí, se musí uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.
 2. Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace)
  1. Kupující je povinen Zboží při jeho převzetí důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) je Kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u Prodávajícího způsobem dle bodu 3.1. níže. K pozdější uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, nebude přihlíženo.
  2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady), je Kupující povinen uplatnit způsobem dle bodu 3.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co vadu na Zboží zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
  3. Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením za předpokladu, že Kupující si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nelze uplatnit zejména na vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.
  4. Kupující není oprávněn uplatnit si záruku na Zboží v případě, že o vadě věděl před převzetím Zboží, resp. byl na ni upozorněn nebo mu z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Kupní ceny Zboží.
  5. Prodávající neodpovídá za škodu na zásilce (Zboží) způsobenou třetí osobou (zejména Kurýrem).
 3. Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu (reklamace)
  1. Kupující může reklamaci uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na: info@konopnafarmaliptov.sk.
  2. V podání, kterým si Kupující uplatňuje reklamaci, uvede popis vady Zboží a adresu, včetně e-mailu, na kterou jej Prodávající vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace a také uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodě 4.4. až 4.8., si uplatňuje.
  3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace Zboží předložit Zboží a doklad o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Prodávajícího, jinak nebude reklamace uznána.
  4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (podle bodu 3.3.) Prodávajícímu.
  5. V případě, že je podání, kterým si Kupující uplatňuje reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelně, neobsahuje požadované dokumenty apod.), Prodávající jej e-mailem zaslaným na E-mail Kupujícího vyzve k doplnění reklamace. Tehdy reklamační řízení začíná v den doručení doplněného podání ze strany Kupujícího.
  6. Pokud Kupující nedoplní podanou reklamaci ve smyslu bodu 3.5. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy podle bodu 3.5. tohoto článku, bude považována za neopodstatněnou.
  7. O přijetí reklamace Prodávající neprodleně vyrozumí Kupujícího, a to zasláním Potvrzení o přijetí reklamace e-mailem na E-mail Kupujícího, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 4. Vyřízení reklamace
  1. Prodávající je na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 Občanského zákoníku (specifikovaných v bodech 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  2. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu Zboží za nové zboží, je-li to možné.
  3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat Kupujícímu písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o jejím vyřízení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na E-mail Kupujícího. V případě, že bude reklamace uznána, Kupujícímu bude zasláno opravené Zboží nebo bude Zboží vyměněno za nové zboží nebo mu bude vrácena zaplacená Kupní cena, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  5. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.
  6. Prodávající může vždy namísto odstranění vady Zboží vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
  7. Jde-li o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li o odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.
  8. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.
  9. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením kupní ceny Zboží Kupujícímu, vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím.
 5. Společná ustanovení pro článek VII VOP
  1. Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany berou na vědomí, že tento článek se vztahuje i na Kupujícího, který není Spotřebitelem