CBD na Slovensku – legislativa, pěstování, SR vs. ČR

cbd na slovensku
76 zobrazení23.5. 2022 Lukáš

Nabídka produktů a jejich rozmanitost, jakož i informovanost lidí ve spojitosti s CBD na Slovensku se značně změnila, rozrostla. Jednoznačně za to může legislativní úprava, která takříkajíc CBD-čku u nás oficiálně otevřela dveře. Následující řádky nám tedy poskytnou pohled na právní a zákonné zastřešení, zmíníme zdroje informací pro zájemce z oblasti pěstování CBD na Slovensku, a poukážeme na rozdíly mezi slovenskou a českou legislativou u daných produktů.

CBD ano…

1.květen 2022 se nenesl klasicky jen v duchu oslav Dne práce, ale symbolicky jsme si ho spojili s jedním milým „výročím“ souvisejícím s CBD na Slovensku. Přesně před rokem, tedy 1. května 2021, totiž vstoupila v platnost poslanci schválená novela zákona č. 1/2001. 139/1998 Sbírky zákonů o omamných látkách, psychotropních látkách a přípravcích. Na základě této novely se kanabidiol (CBD) na Slovensku vyřadil ze seznamu psychotropních látek, konkrétně z II. skupiny omamných a psychotropních látek s vysokou návykovostí, které jsou obsaženy jako léčivo v léku. Zařadili jsme se tak – jako poslední – k ostatním členským státům Evropské unie, které CBD nepovažují za psychotropní látku. Kromě tohoto důvodu ministerstvo zdravotnictví, jako předkladatel návrhu, argumentovalo i absencí kanabidiolu v úmluvách OSN či usnadněním procesů spojených s produkcí, distribucí a prodejem CBD produktů na Slovensku. Nemalou motivací byl určitě i faktor kladného vlivu na určitá odvětví podnikání a průmyslu v návaznosti na možný růst zaměstnanosti. O enormním zájmu lidí o kvalitní produkty obsahující CBD nemluvě.

V podstatě jde o jednoduchou matematiku, kdy pozitiva, na něž bylo poukazováno dlouho před uvedenou novelou z r. 2010. 2021 nejen u nás, ale iv zahraničí, jednoznačně převýšila negativa spojovaná s CBD. Samozřejmě, důležitou roli i zde sehrál výzkum spolu s osvětou, přičemž rozhodujícím bylo potvrzení o jeho žádných psychoaktivních účincích na organismus.

Konečně tak i domácí zájemci o blahodárné účinky kanabidiolu nemusí mít strach a obavy z jeho užívání, právě naopak mohou využít široké nabídky produktů s CBD na Slovensku.

CBD na slovensku

… ale ne v potravinách

Navzdory výše uvedenému (vyloučení ze seznamu psychotropních látek) se CBD nadále nemůže vyskytovat v potravinách, pokud nepatří mezi povolené nové potraviny v EU. Evropský trh může obsahovat pouze nové potraviny povolené a uvedené v tzv. seznamu nových potravin unie, nebo používané v potravinách v souladu s podmínkami využití a potřebami k označení. No a přesně v tomto seznamu se kanabidiol (ani jiné kanabinoidy) momentálně nenacházejí. Zatím jsou obsaženy pouze ve veřejně přístupném Novel Food katalogu s titulem nepovolené nové potraviny, i když evropská komise již zaevidovala žádosti týkající se CBD v souvislosti s povolením/zařazením do seznamu nových potravin. Zbývá tedy už jen čekat na finální rozhodnutí.

Kdybychom si to chtěli s aktuálním působením CBD na Slovensku nějak stručně shrnout, vypadalo by to zhruba takto:

  • CBD je na Slovensku legální, tedy je povoleno nakupovat a užívat produkty s jeho obsahem (oleje, masti, kosmetika) jakož i je dovážet/vyvážet z/do členských zemí EU;
  • CBD nelze zařadit na trh SR jako potravinu/složku potravin (včetně doplňků stravy), pokud nebude schváleno jako nová potravina podle nařízení EU 2015/2283.

Pěstování CBD – nezbytné zákonné kroky

V případě zájmu o pěstování konopí za účelem produkce CBD je velmi důležité se na začátek vybavit pevnými nervy a trpělivostí. Tato cesta s sebou přináší několik nezbytných kroků držících se aktuální legislativy, které není třeba podcenit jak pro úspěšné rozjetí pěstování a aktivit s tím spojených, tak i pro vyloučení potenciálních problémů se zákonem.

Počáteční zorientování se v zákonech a paragrafech nezní moc lákavě, ale bez toho to prostě nepůjde a proto je třeba na začátek zaměřit pozornost na zákon č.. 139/1998 Sb. o omamných látkách, psychotropních látkách a přípravcích. Nezbytné je identifikování a správné pochopení základních pojmů či podmínek, na základě kterých se povoluje zacházení s určitými látkami. Rovněž nabízí přehledný seznam povinných údajů týkajících se žádosti o vydání příslušného povolení, jakož i samotné náležitosti spjaté s daným povolením. Samozřejmostí jsou jasné pokyny pro případ zániku, dočasného pozastavení nebo zrušení samotného povolení, jakož i povinnosti vyplývající držiteli povolení. Informací v uvedeném zákoně je mnoho, nejdůležitější je vybrat si ty, které se reálně týkají činnosti, na kterou se zaměřuje zájem žadatele.

Do skupiny povinné literatury pro zájemce o pěstování CBD na Slovensku můžeme zařadit i Nařízení vlády SR č.j. 488/2010 Sb. Toto nařízení upravuje podmínky poskytování podpory v zemědělství formou přímých plateb. Podobně jako v předchozím případě, i zde v jednotlivých paragrafech (§2, §8, §10) budoucí producent najde všechny potřebné informace.

V případě nejistoty a předpokládaného množství otázek je určitě vhodné obrátit se i na státní instituce primárně se věnující danému tématu, čili Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR (MPSR), či Půdohospodářskou platební agenturu (PPA). Například na webu MPSR je mimo jiné uveden seznam odrůd konopí, které lze pěstovat za účelem získání přímých plateb. Webová stránka PPA zase obsahuje vzory formulářů pro předkládání jednotné žádosti pro přímé platby vždy pro příslušný rok, stačí už jen vybrat vhodný typ žádosti.

No a za poslední možné studnice relevantních informací by se daly považovat firmy pohybující se v daném odvětví. Přece jen si museli projít podobnými útrapami v začátcích podnikání, mají už za sebou nějakou praxi a možná budou ochotny podělit se o cenné zkušenosti.

CBD na slovensku

Porovnání slovenské a české legislativy v souvislosti s CBD

Český legislativní rámec spjatý s CBD jsme si v podstatě rozebrali v předchozích odstavcích, kde jsou uvedeny jednotlivé zákony/nařízení upravující tuto problematiku. Jako členský stát jsme navíc vázáni i na závazné normy unie, proto je důležité je respektovat a kooperovat s nimi. Jak je to ale s CBD například u našich českých sousedů?

Takto – základní problematiku rozebírá Zákon č.j. 167/1998 Sb. o návykových látkách, kde je obsaženo vše potřebné, například. rozdíl mezi technickým a „obyčejným“ (a.k.a. marihuana) konopí. Za technické je považováno konopí (registrovaná odrůda) s obsahem THC menším nebo rovným 1% hmotnosti suché rostliny. Při vyšším procentuálním obsahu je k pěstování požadována licence.

Technické konopí lze v ČR dle uvedeného zákona volně kupovat, skladovat, dále zpracovávat a také dovážet za účelem průmyslového, technického nebo zahradnického zpracování. Tento zákon je v podstatě něco jako naše 139/1998 Z. z., najdeme tam základní pojmy, info k licencím, povinnosti zájemců či případné výše pokut za prohřešky.

Co se týká například CBD květin, podobně jako u nás, i v ČR se takové a jim podobné produkty mohou prodávat jen jako sběratelské/dárkové předměty osobám starším 18 let. Není povoleno nabádat zákazníky ke konzumaci (např. kouření) pro možné obvinění ze šíření toxikomanie (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). V každém případě je ale nutné spolupracovat s příslušnými úřady a vše řešit oficiální cestou.

Můžeme říci, že u sousedů je to s CBD legislativou podobné jako u nás, navíc rovněž patří do seznamu členských států EU, tedy platí i provázanost s evropským právem.

Zdroje:

Konopné produkty v článku

Ďalšie články